Ulven i Norge

Norsk ulv

I Norge og Sverige var ulven funksjonelt utryddet på 60-tallet og kun sporadiske observasjoner ble gjort før to innvandra ulver noe uventet etablerte seg og ynglet i sørlige del av Skandinavia på starten av 80-tallet – 1000 km fra nærmeste etablerte ulvestamme i øst.

Dette ulveparet fikk flere kull sammen, men ulvestammen økte ikke særlig i antall før neste innvandrende hann etablerte seg i 1991. Etter dette er det registrert flere innvandrende individ, men få av disse klarer å etablere seg og bidra til nytt friskt blod til ulvestammen. I 2021 har en ny innvandret ulv fått avkom og hvis minst en av valpene selv klarer å finne seg en make og yngle vil dette bli regnet som den sjette etablerte innvandreren siden 80-tallet.

Grensen mellom Norge og Sverige skjærer gjennom ulvens kjerneområde i Skandinavia, og vi omtaler disse ulvene som den norsk—svenske ulvestammen. Selv om den er blitt forsket på i 40 år er det fortsatt mange som stiller spørsmål ved hvordan ulvene kom seg hit, hvor de kom fra og om ulven er «renraset» eller har innblanding av hund. Hører dagens ulvestamme hjemme i Norge?

ulveflokken

I perioden 2019 – 2021 har NTNU Vitenskapsmuseet samlet inn 1814 prøver fra så å si hele utbredelsesområdet til arten Canis lupis og uført helgenomsekvensering av DNA på i alt1300 ulike prøver. Prøvematerialet inkluderer også hund, historiske ulveprøver og ulver fra ulike dyrehager. Dette er gjort for å finne det genetiske opphavet til dagens ulvestamme i Norge og Sverige.

Helgenomsekvenseringen (en prosess der du kartlegger hele arvestoffet til en organisme) viser at dagens norsk-svenske ulvestamme opprinnelig kommer fra Finland. Vi ser også at det er svært mye innavl i dagens ulvestamme.

Det er også sannsynlig at ingen av ulvene i dagens bestand har sin opprinnelse i den historiske skandinaviske bestanden som eksisterte fram til 1960-tallet. Det slektskapet finner vi i dag kun i ulver i dyrehager.